SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI
družbe
GIA-S d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje

 

1. NAMEN IN UPORABA

 

Zaradi enotnega nastopanja družbe GIA-S d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) kot prodajalca v posameznih prodajnih pogodbah s kupci, je direktor prodajalca, Ladislav Krevs, dne 01.09.2008, sprejel splošne prodajne pogoje, pod katerimi prodajalec sklepa prodajne pogodbe s kupci. Pri sklepanju prodajnih pogodb s kupci veljajo izključno ti splošni prodajni pogoji prodajalca. Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim prodajnim pogojem ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi.

Sprejeti splošni prodajni pogoji so v celotnem besedilu objavljeni na spletnem naslovu prodajalca www.gia.si. Poleg tega se na te splošne prodajne pogoje pogodbe tudi sklicujejo in napotujejo na njihovo uporabo vse ponudbe in predračuni prodajalca, ki jih le ta pošlje svojim kupcem. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, so njen sestavni del tudi ti splošni prodajni pogoji.

V posameznih prodajnih pogodbah ni mogoče vsebine pogodbe določiti v nasprotju s sprejetimi splošnimi prodajnimi pogoji, razen s posebnim pisnim soglasjem direktorja prodajalca.

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prihodnje posle s kupci.
 

2. DOBAVNI POGOJI IN PREDMET PRODAJE
 

Določila teh splošnih prodajnih pogojev veljajo za povpraševanja in naročila kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu in so oblikovana po specifikaciji pripravljeni v skladu s pravili stroke. Pri naročilih kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu in so pripravljena po posebnih tehničnih zahtevah kupcev, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe splošnih prodajnih pogojev. O taki spremembi splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec kupce izrecno obvestil.

Predmet prodaje, za katero veljajo ti splošni prodajni pogoji so vsi proizvodi iz prodajnega programa prodajalca. Prodajni program prodajalca je razviden na spletnih straneh podjetja na naslovu http://www.giaflex.com , kot tudi na podstraneh ter na straneh njegovih dobaviteljev http://www.gia.co.at , http://www.goetze-armaturen.se , http://www.samson.de , http://www.alfalaval.com , http://www.elaflex.de , http://www.hectronic.com , http://www.sedflow.com , http://www.korex.de , http://www.end.de , http://www.fkr.de , http://www.ika.si , http://www.wayne.com in www.opw.com .

Prodajalec izda kupcu, na osnovi naročila kupca, v primerih, ko to kupec izrecno zahteva s pisnim zahtevkom , potrditev naročila z ustreznimi komercialnimi pogoji ter dobavnim rokom. Poleg navedenega da prodajalec kupcu potrditev naročila tudi v drugih primerih, ko to prodajalec oceni kot potrebno. Potrditev naročila, dana s strani prodajalca, predstavlja dokončne prodajne pogoje prodajalca, pod katerimi je pogodba sklenjena.

V kolikor kupec izrecno ne zahteva potrdila naročila iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec, v kolikor sprejme kupčevo naročilo, dobavi razpoložljivo blago, skladno z določili teh splošnih prodajnih pogojev.

V kolikor kupec, ob naročilu, izrecno ne zahteva dobave celotnega naročenega blaga, je prodajalec upravičen kupcu dobaviti tudi samo del naročenega blaga, ki ga je kupec dolžan sprejeti.

Pogoj za izročitev blaga kupcu s strani prodajalca je predhodna izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti s strani kupca do prodajalca.

Prodajalec bo, na izrecno kupčevo zahtevo, kupcu dal navodila za vgradnjo ali uporabo dobavljenega blaga. Prodajalec bo navodila kupcu izročil v jeziku dobavitelja, razen v primeru drugačnih zakonskih zahtev.

Vračilo blaga s strani kupca prodajalcu je mogoče le v izrednih primerih in po predhodnem dogovoru s prodajalcem, in sicer v kolikor gre za blago, ki ni bilo namensko izdelano za kupca in v kolikor od prodaje ni minilo več kot 60 dni. Prodajalec za vračilo skladiščnega blaga oziroma standardnega blaga obračuna s tem nastalo škodo, ki jo stranki ocenjujeta na 30% kupnine prodanega in vrnjenega blaga. Vrnjeno blago mora biti v neodprti in originalni embalaži.
 

3. SKLENITEV POGODBE
 

Pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena takrat, ko prodajalec sprejme naročilo kupca oziroma ko prodajalec naročilo kupca pisno potrdi, kot je opisano pod točko 2. teh splošnih prodajnih pogojev. V kolikor kupec plača naročeno blago prodajalcu z avansom, brez posebnega naročila, velja, da je pogodba sklenjena v skladu s predračunom ali ponudbo prodajalca v trenutku, ko prodajalec prejme kupčevo nakazilo. Naročilo kupca mora biti dano v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti, telefaksu ali na njegov elektronski naslov.

V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, je le ta sklenjena takrat, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

V kolikor kupec od oddanega naročila ali od sklenjene pogodbe odstopi oziroma naročilo spremeni, je dolžan plačati prodajalcu pogodbeno kazen za primer odstopa od pogodbe s strani kupca v višini 20 % vrednosti naročila, od katerega je kupec odstopil oziroma ga je spremenil oziroma od pogodbene vrednosti. Kupec nima pravice dostopiti od sklenjene pogodbe za blago, ki je bilo naročeno po kupčevih posebnih specifikacijah in je bilo namensko izdelano za potrebe konkretnega kupca. Blago je izdelano po kupčevih posebnih specifikacijah in namensko za konkretnega kupca v primeru, da prodajalčev dobavitelj blago izdela ali konča z njegovo izdelavo šele po sklenitvi pogodbe med kupcem in prodajalcem.

Minimalna vrednost naročila je 100,00 EUR. Za naročila manjša od 100,00 EUR ima prodajalec pravico zaračunati fiksne stroške obdelave naročila in izvedbe dobave v višini 25,00 EUR.

Dobavni rok prodajalca je 60 dni, razen če iz sklenjene prodajne pogodbe ne izhaja drugače. Konkretne dobavne roke za posamezne prodajne pogodbe prodajalec določbi v predračunu, ponudbi ali potrditvi naročila. V primeru, da je v pogodbi, predračunu, ponudbi ali potrditvi naročila določen samo okvirni dobavni rok, je rok za izpolnitev prodajalčevih obveznosti 30 dni po izteku okvirnega dobavnega roka.
 

4. KUPNINA
 

Cene, navedene v ponudbah ali predračunih, danih s strani prodajalca kupcu, ali v poznejših potrditvah posameznih naročil s strani prodajalca, so dokončne.

Prodajalec bo cene za kupca v konkretnih ponudbah oblikoval na podlagi veljavnega cenika, v primerih, v katerih ta obstaja, oziroma na podlagi njegovih konkretnih nakupnih pogojev. V primerih, v katerih cenik ne obstaja, pa bo prodajalec cene oblikoval upoštevaje poslovno politiko prodajalca in posebne dogovore s kupcem in jih posredoval kupcu s konkretno ponudbo ali predračunom. Zaradi širokega prodajnega programa prodajalec nima oblikovanega cenika za celoten prodajni program in zaradi tega cene za blago, ki niso napisane v ceniku, kupcu posreduje s konkretnimi ponudbami ali predračuni.

Če kupnina v ponudbi, predračunu ali posebni prodajni pogodbi ni posebej določena, velja cena po ceniku prodajalca, ki je veljal na dan, ko je bila pogodba sklenjena.

V kolikor pride med izvajanjem sklenjene prodajne pogodbe do spremembe cenika prodajalca, veljajo spremenjene cene za kupca od takrat, ko ga prodajalec o spremembi cenika posebej pisno obvesti.

Cene, navedene v ponudbah ali predračunih, danih s strani prodajalca kupcu, so dokončne.

Cene v veljavnem ceniku so veleprodajne.

V cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV).
 

5. NAČIN PLAČILA IN ZAVAROVANJE PLAČILA
 

Cena, določena v prodajni pogodbi, je v EUR. Prodajalec je dolžan kupcu izročiti blago EXW v skladišču prodajalca (Incoterms 2000). Prodajalec lahko, v primeru predhodnega dogovora s kupcem ali po lastni presoji in odločitvi, dostavi blago na naslov kupca, pri čemer strošek, vključno s stroškom embalaže in odgovornost za transport, bremeni kupca.

Plačilo je avansno, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Kupec se zavezuje svoje finančne obveznosti plačevati prodajalcu gotovinsko s plačilnim nalogom na poslovni račun prodajalca. Plačilo s kompenzacijo se ne šteje za veljaven način plačila obveznosti, razen če pogodbeni stranki s tem izrecno soglašata ali če so kupčeve nasprotne terjatve pravnomočno sodno priznana.

Za datum plačila velja dan, ko prodajalec, s strani kupčeve banke, prejme denarna sredstva na svoj poslovni račun.

Kupec se izrecno strinja z odstopom dela ali vseh bodočih terjatev, ki jih bo do njega imel prodajalec, tretjim osebam.

Za primer zamude s plačilom zapadlih obveznosti kupca do prodajalca, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Prodajalec lahko zahteva, v primeru, da je dogovorjen poseben plačilni rok, zavarovanje plačila z dvema bianco menicama s pooblastilom za izpolnitev menice in menično izjavo, bančno garancijo ali dokumentarnim akreditivom.
 

6. UGOTAVLJANJE KOLIČINE
 

Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati takoj ob prevzemu in ob prevzemu ugotoviti ter reklamirati količino blaga. Za dobavo se šteje tudi izročitev blaga prevozniku.
 

7. STVARNE NAPAKE
 

Kupec je ob prevzemu dolžan blago takoj pregledati in morebitne stvarne napake pisno, z reklamacijskim zapisnikom, sporočiti prodajalcu takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od dneva prevzema. Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga eno leto od dne izročitve le tega kupcu. Kupec je dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, preizkusi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Prav tako je kupec dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, vgradi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo.

Prodajalec odpremi blago kupcu v standardni embalaži po svojih normativih. Strošek pakiranja in embaliranja lahko prodajalec zaračuna kupcu. Na izrecno zahtevo kupca prodajalec pakira in embalira blago na drug način, vendar je kupec dolžan plačati stroške takšnega pakiranja oziroma embaliranja. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi takšnega pakiranja oziroma embaliranja.

Za stvarne napake, ki jih kupec ni mogel ugotoviti ob prevzemu (t.i. skrite napake), odgovarja prodajalec, če se pojavijo v roku enega leta od prevzema in so posledica vzroka, ki je obstajal v času izročitve, pod pogojem, da kupec prodajalca o njih pisno, z reklamacijskim zapisnikom, obvesti takoj, ko se pojavijo, najpozneje pa v roku 3 dni od dne ko se pojavijo. Kupec mora reklamirano blago dostaviti prodajalcu na njegov sedež, v kolikor je to mogoče.

Kupec mora v notifikaciji stvarne napake le to definirati in natančno opisati ter omogočiti prodajalcu, da grajano blago pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče.

Kupec mora, zaradi stvarnih napak, dati prodajalcu najprej dvakrat možnost, da blago popravi oziroma stvarno napako odpravi. Če to ni mogoče ali odprava napake ni uspešna, mora kupec od prodajalca zahtevati, da blago zamenja. Kot primeren rok za odpravo napake oziroma zamenjavo stvari se šteje rok, ki v nobenem primeru ni krajši kot 45 dni. Po odpravi napake je kupec dolžan popravljeno blago oziroma zamenjano blago prevzeti na sedežu prodajalca. V primeru, da odprava napake ni uspešna in prodajalec blaga ne more zamenjati, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Pri neznatni stvarni napaki ali pri majhni neskladnosti s pogodbo, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe kupcu ne pripada dodatna odškodnina zaradi napake.

V primeru, da kupec blago odpravi naprej oziroma samovoljno začne odpravljati napako, sam ali s pomočjo tretjih oseb, ne da bi prodajalcu omogočil, da ga pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče, prodajalčeva odgovornost za stvarne napake preneha.

V kolikor se izkaže, da blago ni imelo stvarne napake oziroma, da zanjo prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V zvezi s tem pogodbeni stranki sporazumno določata to škodo na znesek 30 % kupnine za grajano blago. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Značilnosti blaga so načeloma dogovorjene le z opisom izdelka s strani proizvajalca. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje proizvajalca ne predstavljajo dodatnih pogodbeno veljavnih navedb značilnosti.
 

8. GARANCIJA
 

Za nekatere tehnične izdelke daje prodajalec garancijo, da bodo le ti tehnično brezhibno delovali in da bo vse napake, ki bi se pojavile na teh izdelkih v roku enega leta od izročitve kupcu, brezplačno odpravil ali izdelek zamenjal. Kupec je v primeru uveljavljanja prodajalčeve odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari, grajani predmet dostaviti prodajalcu. V veljavi so garancijski pogoji, ki so natisnjeni na izdelkom priloženih garancijskih listih.

Prodajalec v razmerju do kupca ne prevzema nikakršne druge pogodbene odškodninske odgovornosti, razen direktne odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari ali direktne odgovornosti za stvarne napake, za kakršenkoli škodni primer, za katerega bi lahko odgovarjal prodajalec. Vsakršno odškodninsko odgovornost prodajalca, vključno z odgovornostjo za škodo, ki bi kupcu morebiti nastala v zvezi z grajanjem in odpravljanjem stvarnih napak ali napak v zvezi z garancijskim jamčevanjem, v zvezi z dobavljenim blagom, prodajalec s temi splošnimi prodajnimi pogoji izrecno izključuje.

V kolikor se izkaže, da blago ni imelo napak in je delovalo brezhibno oziroma, da za napako prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V zvezi s tem pogodbeni stranki sporazumno določata to škodo na znesek 30 % kupnine za grajano blago. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.
 

9. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA ZAMUDO PRI IZROČITVI STVARI
 

Prodajalec ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti, ki je posledica izrednih naravnih razmer (potres, toča, poplave, suša ...), stavke (v gospodarski družbi prodajalca, drugih podjetjih, državnih službah ...), izrednih družbenih razmer (vojna, teroristična dejanja ....) in drugih razlogov ter okoliščin, ki jih prodajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti. V teh primerih se rok izročitve podaljša za čas, ko takšne razmere trajajo.

O razlogih za zamudo mora prodajalec nemudoma obvestiti kupca in ga seznaniti s podaljšanjem izročitvenega roka.

V primeru, da je razlog za zamudo na strani prodajalca, mu mora kupec, preden lahko odstopi od sklenjene pogodbe, dati primeren dodatni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti. Ta rok ne more biti krajši od 45 dni. V primeru izpolnitve obveznosti prodajalca v dodanem roku ali z zamudo kupec od prodajalca nima pravice zahtevati povračila kakršnekoli škode.

Za začetek teka dobavnega roka se predpostavlja, da so vsa tehnična vprašanja razjasnjena.
  

10. KUPČEVA PREVZEMNA ZAMUDA
 

Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec, preide nanj nevarnost naključnega uničenja blaga in mora prodajalcu povrniti vse nastale stroške zaradi zamude.
 

11. KUPČEVA PLA Č ILNA ZAMUDA
 

Če kupec pravočasno ne zagotovi dogovorjenega zavarovanja plačila kupnine, se šteje, da je zašel v prevzemno zamudo in veljajo pravila, ki so navedena zgoraj za ta primer.

Če ni dogovorjeno zavarovanje plačila, prodajalec pa utemeljeno dvomi, da mu bo kupec plačal kupnino (npr. plačilna nesposobnost), lahko prodajalec z enostransko izjavo izjavi, da razdira pogodbo in od kupca zahteva plačilo pogodbe kazni za primer odstopa od pogodbe v višini 20 % pogodbene vrednosti. V tem primeru prodajalec kupcu ni dolžan povrniti nobene škode, ki bi mu morebiti nastala.

V primeru plačilne zamude ima prodajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom za prej dobavljeno blago ali ima do prodajalca druge neizpolnjene obveznosti, lahko prodajalec zadrži nadaljnje dobave blaga tudi po že sklenjenih pogodbah, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kupca.

V primeru, da ima dobavljeno blago stvarne napake, ki jih je kupec grajal, ali je blago poškodovano na poti h kupcu, to ne odloži obveznosti kupca za plačilo obveznosti do prodajalca. Prav tako ne odloži obveznosti kupca za plačilo kupnine to, da prodajalec kupcu še ni dostavil dokumentacije glede blaga.
 

12. LASTNINSKI PRIDRŽEK
 

Prodajalec ima lastninsko pravico na prodanem blagu po posamezni dobavi blaga, vse do takrat, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine za dobavljeno blago po posamezni dobavi. To velja tudi v primeru, kadar kupec blago dodela, predela, vgradi ali na drug način spremeni identiteto blaga.
 

13. VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE
 

Kupec je dolžan, v skladu s predpisi, upoštevati vse pravice industrijske lastnine (patenti, vzorci, modeli, blagovne znamke ...) prodajalca in njegovih dobaviteljev, v zvezi z izročenim blagom, ki jih ima prodajalec. Predvsem ne sme blaga, zaščitenega s pravicami industrijske lastnine, spremeniti, dodelati, predelati in podobno brez soglasja prodajalca ter ne sme odstraniti ali zakriti oznak blaga, kupljenega s strani prodajalca.

Za slike, risbe, izračune in drugo dokumentacijo si prodajalec pridržuje lastninsko in avtorske pravice in kupcu prepoveduje to dokumentacijo izročati tretjim osebam.

Poročila o tehničnih preizkusih, certifikati, izjave ali dokazila, ki so namenska za naročeno, blago so plačljiva po ceniku prodajalca. Kupec je dolžan zahteve za tovrstno dokumentacijo, ki se nanaša na posamičen artikel naročila ali del naročila ali šaržo, posredovati prodajalcu ob posredovanem povpraševanju ali oziroma najkasneje ob naročilu. V kolikor kupec ob povpraševanju ali naročilu te dokumentacije ni zahteval, mu je prodajalec ni dolžan izstaviti.
 

14. SPREMEMBE SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN VELJAVNEGA CENIKA
 

Prodajalec si, v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami, pridržuje pravico do spremembe teh splošnih prodajnih pogojev.

Vse spremembe splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec obstoječim kupcem sporočil z elektronsko poštno pošiljko, in sicer najmanj 15 dni pred uveljavitvijo ter jih objavil na svoji spletni strani www.gia.si. Obvestilo definirano v prejšnjem stavku, ni pogoj za veljavnost sprememb splošnih prodajnih pogojev.
 

15. KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN VAROVANJE PODATKOV
 

Prodajalec bo s kupcem komuniciral po pošti, telefonu ali elektronski pošti. Prodajalec bo kupca obveščal o pogojih poslovanja, ponudbi, novostih, akcijah, stanju naročil in drugih vsebinah, ki se navezujejo na poslovni odnos med kupcem in prodajalcem katerega posledica je potrditev teh splošnih pogojev. Kupec s potrditvijo splošnih pogojev soglaša, da lahko prodajalec uporabi prej navedene komunikacijske poti za vzpostavitev osebnega stika in obveščanje.

Elektronska sporočila se delijo na »sistemska« in »oglasna«. »Sistemska« sporočila so praviloma avtomatizirana in se pošljejo ob izvedbi določene aktivnosti npr. registracija -> potrditev registracije, naročilo -> potrditev naročila. »Oglasna« sporočila so namenjena trženju oz. obveščanju o novostih v prodajnem programu, posebnih ponudbah/akcijah in drugih promocijah.

Kupec lahko nasprotuje le prejemanju oglasnih sporočil tako, da pošlje e-pošto s   pripisom ODJAVA na info@gia.si . Za prenehanje prejemanja »sistemskih« sporočil mora kupec prenehati z uporabo spletnega portala www.giaflex.com oz. ustrezno prekiniti poslovni odnos s prodajalcem (začasna ali trajna deaktivacija uporabniškega računa ali izbris). Pošlje e-pošto s pripisom  IZBRIS na info@gia.si .

Prodajalec bo osebne podatke kupca pridobljene v fazi registracije ali kadarkoli kasneje skrbno varoval skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabljal samo za potrebe izvajanja poslovnega odnosa. Kupčevi podatki nikoli ne bodo predani tretjim osebam. Prodajalec bo hranil vse podatke, ki jih pridobi pri registraciji, naročila in celotno komunikacijo.

Prodajalec bo dosledno in brezpogojno spoštoval željo kupca:

  • da ne želi prejemati oglasnih sporočil
  • za začasno ali trajno prekinitev uporabe spletnega portala www.giaflex.com
  • za izbris rčauna in podatkov arhiviranih v okviru oz. skladno z zakonodajo
     

16. IZBIRA PRAVA
 

Za vprašanja, ki niso urejena s prodajno pogodbo in temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporablja izključno slovensko pravo.
 

17. VELJAVNOST
 

V primeru, da se nekateri izmed sprejetih prodajnih pogojev iz kateregakoli vzroka ne morejo uporabiti ali le-ti iz katerega koli vzroka ne veljajo, ostane veljavnost preostalih pogojev nespremenjena.
 

18. PRISTOJNOST SODIŠČA
 

Vse morebitne nesporazume, ki bi izhajali iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi teh splošnih pogojev, bodo stranke reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bo mogoče sporazumno rešiti, je za njihov spor pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 

Grosuplje, 01.10.2008
 

Direktor Ladislav Krevs
 

GIA-S d.o.o. , Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, davčna številka SI27022595, matična številka 5948851000, ki jo zastopa direktor Ladislav Krevs