Ogrevanje z lesno biomaso - GIAS | Vsebina

Sodobne rešitve pri ogrevanju z lesno biomaso
Lesna biomasa
Daljinski sistemi ogrevanja, ki izkoriščajo lesno biomaso, so zelo primerni za nadomeščanje klasičnih sistemov, saj je le- sna biomasa sorazmerno poceni energent, sistemi njenega izkoriščanja pa visoko učinkoviti.
 
V zadnjem času se v Sloveniji ogrevalni sistemi, ki izkoriščajo lesno biomaso, vse bolj uporabljajo. Zanje se zanimajo po- samezne občine, ki želijo nadomestiti požrešne stare vire energije z bolj ekonomičnimi alternativami, prav tako se gra- dijo »vaški« mikro daljinski sistemi, kjer je nekaj odjemalcev priključenih na skupno kotlovnico.

Privlačna nižja cena

Dolgoročno so ti sistemi zanimivi preprosto zato, ker je vir toplote razmeroma poceni oziroma je manj odvisen od ni- hanj cen energije na svetovnih trgih. Praktično si vsak lahko na svojem dvorišču uredi skladišče biomase, lesa, ter z ne- kaj truda in soglasij izdela manjši biomasni sistem. Lesa je v Sloveniji na pretek, hkrati pa je napredovala in se pocenila tehnologija za njegovo predelavo.
 

Da bi bili stroški čim nižji                                                                                               Pri svojem delu se osredotočamo na:

Ne glede na to, da je biomasno ogrevanje zanimivo samo po sebi, pa skriva tudi nekaj pasti. Poleg osnovnih omejitev, ki jih po navadi obravnavajo tako imenovane študije izvedljivo- sti, je za tak projekt pomembno tudi, da so dejanski obrato- valni stroški čim nižji. Cilj vsakega investitorja je zmanjšati skupno finančno breme lastništva takšnega sistema. To pa se lahko naredi le s pravimi rešitvami:

1. Pravilna zasnova in pravilno dimenzioniranje vseh elemen- tov biomasnega daljinskega sistema (vir energije, hranilnik, toplovod), tako da lahko skupaj delujejo s čim večjim izko- ristkom in hkrati minimizirajo stroške nabave in vgradnje.

2. Optimizacija delovanja sistema, ki zajema pravilno delo- vanje vira toplote (optimalen izkoristek), hranilnika toplote (prevzemanje bremena konic), vodenje mreže daljinskega ogrevanja in odjemalcev - toplotnih postaj.
 
3. Nadzor nad stroški in optimizacija (»fine tuning«) siste- ma, ko je treba optimalno prilagoditi ogrevanje potrebam odjemalcev in znižati obratovalne stroške.

1. izdelavo tehnične rešitve za vse vrste biomasnih sistemov (integracija kogeneracije, obnovljivih virov energije...),

2. izdelavo nadzornih sistemov za vodenje kotlovnic in toplo- tnih postaj za mikrosisteme (do pet toplotnih postaj), sre- dnje velike sisteme (do 30 toplotnih postaj) in velike sisteme (do tri ali več tisoč toplotnih postaj),

3. dobavo in postavitev samostoječega obračunskega pro- grama porabljene energije ali sinhronizacija podatkov o pro- dani energiji, porabi z sistemom investitorja,
 
4. dobavo in montažo kompaktnih toplotnih postaj GIA- FLEX, multifunkcijskih naprav AIR-SEP in regulacijskih ele- mentov Samson.
Pokrivamo več tisoč ogrevanih krogov toplotnih postaj v stavbah kot je npr. Banka Slovenije, Opera, Nama, Kolosej, Plečnikova tržnica itd.

 

Številni projekti
 
V GIA-S se že več kot 20 let ukvarjamo z omenjenimi sis- temi in imamo celostne rešitve s področja zasnove, izvedbe in optimizacije tovrstnih projektov. Prisotni smo bili pri prvih biomasnih projektih pri nas, ki so se gradili v Gornjem Gradu, Logarski dolini in Ločah dvajset let nazaj, kot tudi pri zadnje izvedenih v Postoji, Sodražici, Kobaridu, Bovcu … Sodelovali smo tudi pri največji enkratni rekonstrukciji klasičnega da- ljinskega sistema v Sloveniji, to je bilo na Ravnah na Koro- škem, kjer smo dobavljali toplotne postaje in komunikacijsko opremo za centralno nadzorni sistem za celotno mesto.
 
Skupaj s partnerjem, podjetjem Samson AG, smo vodilni v tej panogi v Evropi in Sloveniji, kjer samo za primer v Lju- bljani z regulacijsko opremo pokrivamo več tisoč ogrevalnih krogov toplotnih postaj ki so vgrajene v nam vsem poznanih stavbah kot je npr. Banka Slovenije, Opera, Nama, Kolosej, Plečnikova tržnica, Stolna cerkev itd…
 
Nove toplotne postaje
 
Še posebej smo ponosni na novo serijo toplotnih postaj GI- AFLEX, ki vključuje tipske stenske in samostoječe rešitve v popolnoma izolirani izvedbi, primerne tako za klasično kot tudi biomasno daljinsko ogrevanje. Postaje so izdelane kot zaključene celote, s strojno in električno povezanimi ele- menti in pripadajočo elektro omaro. Stenske postaje imajo dve različici, GIAFLEX S in L, in so primerne za toplotne moči od 10 do 120 kW. Izvedbe na samostoječem ohišju GIAFLEX FRAME so mogoče za moči do 10 tisoč kW in se lahko pov- sem prilagodijo zahtevam kupca.
 
Modularna zgradba toplotnih postaj omogoča fleksibilnost, snemljiva izolacija pa zmanjšuje toplotne izgube ter poeno- stavlja dostop in servisiranje. Postajo krmilijo komunikacij- sko sposobni regulatorji Samson Trovis, ki se lahko povežejo s števcem toplote in omogočajo omejevanje toplotne moči na posamezni toplotni postaji. To za dobavitelja toplote pomeni prilagodljivost, saj lahko z enostavnim posegom ustrezno zmanjša nominalno moč toplotne postaje (zaku- pljeno moč).
 
Regulatorji toplotnih postaj pri odjemalcih so povezani v nadzorni sistem, ki optimizira in omogoča od- daljeno spreminjanje nastavljenih parametrov.
Vse informacije so na
voljovarno in on-line.
Vzporedno z nadzorom toplotnih postaj sta omogočena tudi dostop do podatkov iz kotlovnice in daljinskega omrežja ter njihovo vzorčenje. Podatki o porabljeni energiji pri porabnikih se od- čitavajo konstantno in so v vsakem trenutku na razpolago za dnevni, mesečni ali letni obračun. Poraba odjemalcev in števčna stanja so vedno dosegljiva obračunsko-računovod- skemu programu upravljalca sistema v SQL podatkovni bazi, za manjše sisteme pa prodajalec energije lahko prejme obra- čune v preprosti excel pregednici. Varen dostop do nadzornega sistema je mogoč tudi oddaljeno, preko spletnega br- skalnika s pametne tablice, telefona ali osebnega računalnika. Skrajšano povedano: vse informacije so na voljo »varno« in »on-line«.

                                                   Vzdrževanje tlaka v sistemu
Nadaljnje prihranke omogoča naprava AIR-SEP, ki skrbi za vzdrževanje tlaka in pravilno pripravo vode v toplovodnem sistemu. Naprava je zaradi svoje konstrukcije posebno pri- merna za vgradnjo v toplovodne sisteme, kjer lahko tempe- rature narastejo na 100 °C. S svojim delovanjem vzdržuje op- timalen izkoristek prenosa toplote, kar je ključno za skupen izkoristek celotnega sistema.
 
Nadzor po vgraditvi sistema
V GIA-S poudarjamo, da lahko le pravo znanje in pravilne rešitve prinesejo pozitivne učinke za investitorja. To pomeni, da je treba nadzor nad stroški izvajati tudi po vzpostavitvi sistema, 
Podatki o porabljeni energiji so v
vsakemtrenutku  na razpolago za obračun.
ves čas skrbeti za optimizacijo in se prilagajati tre- nutnim zahtevam. Le tako se doseže najhitrejše povračilo naložbe in zagotovi dobičkonosno obratovanje skozi celotno življenjsko dobo takšnega sistema

Poglejte tudi: